De Algemene Ledenvergadering, een jaarlijks terugkerende bijeenkomst waar ook deze keer goed gebruik van werd gemaakt, werd dit jaar op 20 april gehouden. Na de inloop in de officiersmess werden de leden ontvangen met koffie waarbij natuurlijk weer vele oude contacten werden hernieuwd en met oude bekenden weer werd bijgepraat.
Na het welkomstwoord en de begroeting van de CCPKlu Joop Melisie, die op ons speciale verzoek aanwezig was, werden tijdens het openingswoord van de voorzitter de leden die ons zijn ontvallen herdacht met een minuut stilte.
Het verslag van de vorige vergadering in april 2005 werd goedgekeurd. De activiteiten van het afgelopen jaar passeerden de revue waarin duidelijk naar voren kwam hoe de vereniging zich buiten het KLu-gebeuren op een zeer prettige manier met elkaar weet te onderhouden door allerlei evenementen te bezoeken waar in ons werkzame leven eigenlijk nooit tijd voor was.
De kascommissie, vertegenwoordigt door de Hr. Bladel heeft na het controleren van de boeken geen onvolkomenheden kunnen constateren zodat décharge voor het gevoerde beleid kon worden verleend.
Bij de bestuurswisselingen werd Sjoerd Heringa benoemd als penningmeester en werd Cor van Wijk opgenomen in het bestuur als de nieuwe activiteitencommissaris. De tot dan toe reguliere penningmeester Carel Rietveld had in een eerder stadium al aangegeven dat hij zijn functie wilde neerleggen en plaats wilde maken voor de “jongeren” onder ons, voor hem was het genoeg zo. De voorzitter vatte zijn persoon  samen als een rustige persoon die op het juiste moment zijn woordje doet en nooit voor zijn beurt praat en iedereen de kans geeft die hij verdient. Hij was bij de oprichting van de vereniging aanwezig en heeft de kinderziektes meegemaakt en mede opgelost. Waar wij vandaag de dag alleen maar plezier van hebben.
Daarna hield Joop Melisie een algemene lezing over het functioneren van de CCKlu, het is prettig om eens op de werkvloer te zijn om mee te maken wat er zoal leeft bij de diverse afdelingen, was zijn insteek. Hij had een speciaal woord voor onze scheidende penningmeester, collega’s die elkaar van vroeger kennen hebben iets gemeen en dat was dan ook de reden dat Joop op deze vergadering aanwezig was. Een bijzonder woord van waardering was Carel Rietveld zijn deel. Voorzien van cadeaus en bloemen voor zijn vrouw trad Carel werkelijk af.
De vergadering werd gesloten en waarna wij, na het nuttigen van de nodige consumpties, aan tafel konden voor een uitgebreide rijstmaaltijd die zo bleek, door iedereen bijzonder werd gewaardeerd.