Zo'n 94 leden waren aanwezig voor de gebruikelijke ALV. Voor het bestuur de gelegen- heid bij uitstek om terug te blikken op het afgelopen jaar en verantwoording af te leggen voor het gevoerde beleid en de leden te vragen, of men het daarmee eens is. Blijkens de stemming daarover, bleek dit overtuigend het geval.

Impressie ALV 2012
Statutair trad de voorzitter, Henk van Bergem, af, maar was herkiesbaar en werd met algemene stemmen herkozen. Hetzelfde was het geval met onze activiteitencoördinator, Willem Vercouteren, ook hij werd onder luid applaus herkozen.
Na de gebruikelijke verhandelingen en mededelingen sloot de voorzitter om 15:00 uur de vergadering en kondigde hij de spreker aan. De Kapitein Emile "Turf" Boesenkool" hield een bevlogen lezing over zijn belevenissen in Afghanistan, ondersteund door veelal door zelfgemaakte foto's en filmopnamen. Ademloos hingen de aanwezigen aan zijn lippen en van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd ruimschoots gebruik gemaakt.
Na anderhalf uur moest er een einde aan komen en dankte de voorzitter hem onder het aanbieden van een fles geestverrijkend vocht en een balpen met inscriptie. Hierna was er gelegenheid tot het gebruik maken van de gebruikelijke rijsttafel en daar werd gretig gebruik van gemaakt.
Rond 18:30 kon eenieder voldaan en met een tevreden gevoel huiswaarts keren.